Закупаем сварочную проволоку ОК 16.95

фото Закупаем сварочную проволоку ОК 16.95

Описание

Купим сварочную проволоку ОК 16.95, 308, 309, 316, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-01Х19Н18Г10АМ4, Св-08Х25Н60М10, Св-01Х23Н28М3Д3Т, Св-06Х25Н12ТЮ, ЭИ-649, ЭИ-902, Св-07Х19Н10Б, ЭП673, Св-08Х25Н13БТЮ, ПАНЧ-11